6 cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh, 2 cửa hàng tại Biên Hòa và 1 cửa hàng tại Cần Thơ.