- CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN -


Trở thành thành viên ( thẻ thành viên ), quý khách sẽ nhận đươc các ưu đãi:

         Chiết khấu 5% cho khách hàng có điểm tích lũy từ 1000 điểm đến 19999 điểm 

         Chiết khấu 10% cho khách hàng có điểm tích lũy từ 20000  điểm đến 49999 điểm

         Chiết khấu 15% cho khách hàng có điểm tích lũy trên từ 50000 điểm trở lên.

( - 1 điểm tích lũy tương ứng 1000đ trong tổng đơn hàng - )

Top